Loading...
3. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi – Kongre Bildini Çağrısı 2017-02-15T11:30:05+00:00

3. ULUSLARARASI TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ – KONGRE BİLDİRİ ÇAĞRISI

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM); cinsiyet adaletini merkeze alan, tek tip kadın anlayışına karşın farklılıkların kadını ve demokrasiyi zenginleştirdiğini benimseyen, kadın ve erkeğin haklara, fırsatlara ve olanaklara eşit oranda sahip olması gerektiğini savunan, demokratik mekanizmaları kullanarak kadının siyasal, sosyal ve ekonomik alanda temsil oranını arttırmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin misyonu, kadın hakları ve fırsat eşitliği konularında toplumda ortak bir bilinç oluşturulmasına, kadının insan haklarını gözeterek demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının geliştirilmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmaktır.

KADEM, kadın çalışmaları konusunda sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından farklı bakış açılarını içeren çok disiplinli, nitelikli, bilimsel makalelere yer veren, ulusal hakemli Kadın Araştırmaları Dergisi’ni yayınlamaktadır.

KADEM’in kuruluş amaçlarına uygun olarak;  kadın konusunda yeni çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak, kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmaları bir araya getirerek üretilen bilgi birikimini yaygınlaştırmak, kadın literatüründeki mevcut eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamak ve toplumsal cinsiyet adaleti kongre konu başlığının altında kadın ve aile konusuna dikkat çekmek üzere, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde 7 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da “Toplumsal Cinsiyet Adaleti: Kadın ve Aile” Konulu uluslararası bir kongre gerçekleştirilecektir.

Kongre, ülkemizde kadının toplumsal, akademik, siyasal, ekonomik ve sosyal yaşamdaki yeri ve statüsü konusuna toplumsal cinsiyet adaleti çerçevesinde “Kadın ve Aile” başlığında farklı bakış açıları getirilmesine alan açacaktır. Kongrede sunulacak bildirilerle; aile kurumunun durumunun tespiti ve desteklenmesine yönelik küresel fikir alışverişlerine imkân verilerek bu konudaki bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılacağı disiplinler arası bir tartışma platformunun oluşturulması, günümüzde kadın ve ailenin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik yeni arayışların tartışılmasına olanak sağlanması, kadın ve ailenin desteklenmesi amacıyla yürütülen politikaların ulusal ve uluslararası ölçekte müzakere edilmesi, yeni stratejilerin ve uygulamaların alt yapısının oluşturulmasına katkı sağlanması beklenmektedir.

Kongreye katılım ücretsiz olup değerlendirilmek üzere iletilen bildiri özetleri 500-600 kelime arasında olmalıdır. Sunulmak üzere kabul edilen bildiri özetleri kongre kitapçığında yer alacak, kabul edilen bildiri özetleri arasından seçilen ilk üç bildiri sahibine (çalışmalarını, istenen ölçülerde makaleye dönüştürmek şartıyla) ödül takdim edilecektir. Kongrede sunulan özgün bildirilerin KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanma olanağı bulunmaktadır. Yazarları tarafından tam metin olarak makale formatında sunulan bildiriler editöryal ve hakem değerlendirme süreçlerini başarılı şekilde tamamladıklarında kongre özel sayısında yayınlanacaktır.

Kongre Tarihi:  7 Mart 2017
Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi: 1 Ocak 2017
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı: 9 Ocak 2017
Bildiri Tam Metinlerinin Teslim Tarihi: 20 Şubat 2017  (Tam metin en az 2500 kelimeden oluşmalıdır.)

Ödüller
Birincilik Ödülü: 5.000 TL
İkincilik Ödülü: 3.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 1.500 TL

Bildiri çağrısı; kadın çalışmaları, tıp, ekonomi, iktisat, hukuk, siyaset bilimi, sağlık, güvenlik, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, kültür, sanat ve iletişim gibi disiplinlerden katılımcılara açıktır.

Bildiri Konu Başlıkları

Kadın ve Aile: Kavramsal ve Tarihsel Boyut

 • Bir Deneyim ve Kurum Olarak Annelik
 • Anadolu Ailesi
 • Aile Hukuku ve Kadın Hakları
 • Semavi Dinlerde Aile
 • İslam Ailesinin Belirleyici Özellikleri
 • İslam Hukukunda Kadın ve Hakları
 • Türk Ailesinin Tarihsel Gelişimi
 • Türk Ailesinin Özellikleri
 • Aile ve Toplumsal İşlevleri
 • Aile Sağlığı
 • Aile İçi İlişkiler ve Etkileşim
 • Ailenin Korunmasında Sivil Toplum Kurumlarının Rolü

Gündelik Sorunlarda Aile ve Kadın

 • Cinsiyetsiz Kıyafetler ve Aile
 • Üç Ebeveynli Aileler
 • Üçüncü Cinsiyet
 • Eşcinsellik ve Aile
 • Aile İçi Şiddet ve Mobbing
 • Farklı Aile Formları
 • Çalışan Kadın Olgusu ve Aile
 • Neslin Devamında Üreme Teknikleri ve Etik
 • Çocuk Gelinler
 • Ensest ve Aile
 • Süt Anneliği ve Süt Bankası
 • Göç ve Aile

Aktüel Tartışmalarda Aile ve Kadın

 • Beden Denetiminde Kültürel Hegemonyalar
 • Aile Rollerinin Değişimi ve Yeniden Dağılımı
 • Geleneksel ve Modern Arasında Sıkışan Aile
 • Çağdaş Aile Sorunları ve Kadın
 • Aile Tartışmalarında Erkek
 • Aile ve Kültürel Aşı
 • Aile, Kadın ve Kapitalizm
 • Aile Sözleşmesinin İmkanı
 • Ev İşlerinin Sosyolojisi
 • Toplumda Anne ve Babalık Algıları
 • Tıbbi Gelişmeler ve Aileye Etkileri
 • Y Neslinin Erkek, Kadın ve Aileye Bakışı
 • Sosyal Medyada Aile, Kadın ve Erkek Algıları
 • Çocuk İstismarı
 • Küreselleşme Süreci ve Aile
 • Savaşın Aile Üzerindeki Etkileri

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde gönderilmelidir.
 • Bildiri özetleri, Times New Roman fontu ile 1,5 satır aralığı kullanılarak 12 punto ile yazılmalı, 500-600 kelime aralığında olmalıdır. Anahtar kelimeler (keywords) 5 kelimeyi geçmemelidir.
 • Kullanılan şekil ve tablolar bildiri özetinin ekinde ayrı olarak gönderilmelidir.
 • Türk Dil Kurumu’nun imlâ kılavuzu esas alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçe’de alışılmamış sözcüklerin metin içerisinde kullanımı zorunlu ise, kelimenin ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.
 • Başlık en fazla 10-12 kelimeden oluşmalı, Türkçe ve İngilizce olarak sunulmalıdır.
 • Başlık altında yazarların adı ve soyadı, unvanı ve çalıştığı kurum yer almalıdır.
 • Bildiri özetinde yer alan, yararlanılan tüm kaynaklar ayrı bir sayfadan başlayarak alfabetik sırada Kaynaklar başlığı altında “Yazar Soyadı, Adı (Yayın Yılı) Kitap İsmi (italik harflerle) veya Makale İsmi, Dergi Adı (italik harflerle) Basım Yeri: Basımevi, dergide yer aldığı sayfa numaraları” sırası ile verilmelidir. Kitap isimleri italik harflerle, makale isimleri normal harflerle, dergi adı italik olarak yazılmalıdır. Ayrıca yayımlanmamış kaynaklardan yapılan alıntılar da tam olarak anlaşılacak şekilde kullanılmalıdır.
 • Burada değinilmeyen konular için APA yazım şartlarına başvurulabilir. Kaynak: Amerikan Psikoloji Derneği (2015). APA Publication Manual Yazım Kılavuzu. (10.bs.). Türkiye, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Bildiri özeti yazım kurallarına uymayan metinler, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarlarına geri gönderilir.
 • Bildiri özetleri kademkongre2017@kadem.org.tr adresine e-posta aracılığı ile gönderilecektir. Bildirileri özetlerinin en son 1 Ocak 2017 tarihine kadar Kongre sekretaryasına ulaştırılması gerekmektedir. Katılımcılara en geç 9 Ocak 2017 tarihi itibarı ile bildirilerinin kabul/ret durumları bildirilecektir.

Kongre Düzenleme Kurulu:

Prof. Dr. Mustafa TEKİN (Kongre Başkanı)
Doç. Dr. E.Sare AYDIN YILMAZ
Doç. Dr. Elif HAYKIR HOBİKOĞLU
Doç. Dr. Fatma AYANOĞLU ŞİŞMAN
Yrd. Doç. Dr. H. Şule ALBAYRAK
Yrd. Doç. Dr. Saliha OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kevser ŞEREFOĞLU DANIŞ
Yrd. Doç. Dr. Birsen Banu OKUTAN
Dr. Fatih YAMAN

Kongre Sekreteryası:

Zehra Zeynep SADIKOĞLU

3. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi kabul edilen bildirilerin listesi yayınlandı