Loading...
KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 2 İçindekiler 2017-02-15T13:35:09+00:00

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi
Cilt 1 • Sayı 2 – İçindekiler

Editörden

Mülâkat/Interview
Prof. Dr. Ayşen Gürcan

Makaleler/Articles

Erken Yaşta ve Zorla Kurulan Evlilikler (Çocuk Gelin) İslam Dini Özelinde Referans Bulabilir mi?
Can References to the Practice of Early and Forced Marriage (Child Brides) Be Found Specifically in Islam?
Hülya Terzioğlu

Kadınların Siyasete Katılımı ve Katılımı Artırmaya Yönelik Stratejiler
Women’s Participation in Politics and Strategies to Raise the Present of  Women within Politics
Zekiye Demir

Tarihsel Örneklemleri Üzerinden Felsefenin Eril Dilinde Yurtsuzlaşan Kadın
The Deterritorialization of Women in the Masculine Language of Philosophy through Historical Examples
Muharrem Kılıç

Toplumsal Cinsiyet Temelinde Örgütsel Adalet Algısı: Etik İklimin Rolü
Gender-Based Perceptions of Organizational Justice: The Role of Ethical Climate
Nigar Demircan Çakar

Kitap Değerlendirmeleri/Book Reviews

Mavi Çoraplar: İngiltere’de Kadınların Eğitim Hakları Üzerine Bir Oyun
Blue Stockings: A Play About Women’s Education Rights in England
Nagihan Haliloğlu

Türkiye’de Farklılıklarına Rağmen Kadınlar: Post Feminist Çağda Türkiye’de Farklı Kadın Konumları
Women in Turkey Despite Diversities: Different Sites of Women in Turkey in Post-Feminist Age
Zehra Işık

İslam’da Kadın ve Cinsiyet Tartışmalarına Tarihselci Bir Bakış
Women & Gender Issues in Islam From a Historicist Perspective
Hacer Yetkin

Yazarlara Notlar