Loading...
Yazım Kuralları 2016-12-01T12:49:40+00:00

Yazım Kuralları

Genel Biçim Özellikleri

Yazı Tipi Bütün metinde 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılır. Tablo ve şekillerin nasıl hazırlanacağına dair ilgili bölüme bakınız.
Sayfa Yapısı A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm (0.98 inç) bırakılarak, iki yana dayalı, satır sonu tirelemesiz şekilde olmalıdır.
Çalışmalar tek sütun olarak hazırlanmalıdır.
Paragraflarda ve başlıklarda girinti ve çıkıntı olmamalıdır.
Paragraf Yapısı Paragraf sekmesinde girintiler bölümünde;
önce ve sonra alanı 0,6 nk
satır aralığı 1,5 olmalıdır.
Sayfa Sınırı Yukarıdaki şablona göre hazırlanmış bir çalışma 20 sayfayı aşmamalıdır.

Çalışma Bölümleri

Başlık Makale başlığı bold ve sola yaslı olmalıdır. Çalışma daha önce sunulmuşsa, bir projeden veya tezden üretilmişse vs. başlığın sonuna*
dipnotu konularak açıklama yapılmalıdır.
Yazar İsimleri Yazar isimleri düz olmalıdır. Yazarın/yazarların tam adları, unvanları, çalıştıkları kurumlar, adres, telefon ve elektronik posta bilgileri belirtil- melidir (Örnek Makaleyi inceleyiniz).
Öz 150-200 kelime arasında olmalıdır. Özde atıf kullanılmamalıdır.
Anahtar Kelimeler 5-8 kelime arasında olmalıdır.
Kaynakça Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayımlanan Publication Manual of American Psychologi- cal Association (APA) (6. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmalıdır.
Kaynakça yazımında temel ögelerin kullanımı için Temel Kaynakça Ögeleri isimli bölüme bakınız.

Tablo, Şekil ve Ekler

Tablo ve Şekiller Tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlar metin içerisinde yer almalıdır. Çalışmanın sonunda ayrıca verilmemelidir.
Tablo ve şekillerde genel şablonun dışında 9 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılır. Paragraf sekmesinde girintiler bölümünde;
• önce ve sonra alanı 0 nk,
• satır aralığı tek olmalıdır.
Tablo ve şekiller sola dayalı olmalı ve metin kaydırma özelliği kapalı olmalıdır. Tablo gösterimi için Örnek Makaleyi inceleyiniz.
Ekler Her bir ek ayrı sayfalarda, kaynakçadan sonra verilmelidir.
Diğer p değeri sadece tablo dışında gösterilmelidir. Tablo içerisinde ayrı bir p sütunu oluşturulmamalıdır. Metin içindeki p değerleri italik olarak gösterilmelidir. Verilen sayılarda virgülden sonra sadece iki digit/basamak kullanılmalıdır.

Başlık Sistemleri

Başlık Oluşturma Her düzeydeki başlığı oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır (ve, ile, de, mi gibi ekler her zaman küçük harfle yazılmalıdır.) Tablo ve şekil başlıkları da bu kurala göre düzenlenmelidir.
Temel Başlıklar Çalışmanın başlığı ve temel başlıklar (Yöntem, Bulgular, Tartışma) ortalı ve bold yazılmalıdır.

Referans Kullanımı

Metin İçi Referans Gösterimi Atıflarda yazarlar arasında & işareti değil ve ibaresi kullanılmalıdır. (İngilizce metinlerdeki gösterimler için İngilizce Yazım Kuralla- rını inceleyiniz)
Örnek;
Arpacı ve Kuyu’nun (2000) çalışması… (Kesme işaretini parantezli ifadeye koymayınız) (Arpacı ve Kuyu, 2010, s. 72)
(Arpacı, Kuyu ve Huysuz, 2000, s. 12-13)
Detaylar için Temel Atıf Biçimleri tablosuna başvurunuz.
Atıfların Sıralanması Parantez için atıflar alfabetik olarak dizilmelidir.
Örnek;

(Arpacı, 2013; Arpacı ve Kuyu, 2010, s. 15; Karman, 2000, 2004, 2010; Zengin, Warrant, Güner, Aykut ve Karpat, 2013)

Aktarılan Kaynak Bir referansın içindeki bir başka referanstan yapılan aktarma aşağıdaki gibi gösterilmelidir.
Örnek;

(Torgerson, 1958, s. 1-8’den akt., Baykul, 2000; Zengin, 1957’den akt., Pınar, 1999)

Temel Atıf Biçimleri

Atıf Türü Metin İçinde İlk Atıf Metin İçi Müteakip Atıflar Parantez İçi İlk Atıf Parantez İçi Müteakip Atıflar
Tek Yazarlı Walker (2007) Walker (2007) (Walker, 2007) (Walker, 2007)
İki Yazarlı Walker ve Allen (2004) Walker ve Allen (2004) (Walker ve Allen, 2004) (Walker ve Allen, 2004)
Üç Yazarlı Bradley, Ramirez ve Soo (1999) Bradley ve arkadaşları (1999) (Bradley, Ramirez ve Soo, 1999) (Bradley ve ark., 1999)
Dört Yazarlı Bradley, Ramirez, Soo ve Walsh (2006) Bradley ve arkadaşları (2006) (Bradley, Ramirez, Soo ve Walsh, 2006) (Bradley ve ark., 2006)
Beş Yazarlı Walker, Allen, Bradley, Ramirez, Walker ve Soo (2008) Walker ve arkadaşları (2008) (Walker, Allen, Bradley, Ramirez Walker ve Soo, 2008) (Walker ve ark., 2008)
Altı ve Daha Fazla Yazarlı Wasserstein ve arkadaşları (2005) Wasserstein ve arkadaşları (2005) (Wasserstein ve ark., 2005) (Wasserstein ve ark., 2005)
Kurum
(Kısaltması yaygın kullanılan)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2003) MEB (2003) (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2003) (MEB, 2003)

Diğer Hususlar

Vurgu Başlıklar, tablo ve şekillerde yer alan temel değişkenler haricinde metin içerisinde bold kullanılmamalıdır.
Vurgulanmak istenen hususlar açma kapama tırnak imi [“ ”] veya italik kullanımı ile yapılmalıdır.
Madde Sıralamaları Metin içerisindeki sıralamada, maddelendirmede alt alta 1, 2, 3 gibi sıralamalar yerine yan yana (i), (ii) vs. şeklinde sıralamalar tercih edilmelidir.
Doğrudan Alıntılar Doğrudan  alıntılar normal metne göre soldan girintili ve 9 punto ile yazılmalı, ayrıca italik olarak gösterilmemelidir.
Detay için Örnek
Makaleyi inceleyiniz.

Temel Kaynakça Ögeleri

Kitap Türkçe Eser
Balcı, A. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Türkçeye Çevrilmiş Eser
Morris, C. (2002). Psikolojiyi anlamak (Çev. A. Erkuş, A. D. Batıgün ve B. Ayvaşık). Ankara: TPD Yayınları.

Editöryal Eser
Bahar, M. (Ed.). (2006). Fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Çok Yazarlı Türkçe Eser
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. Ç., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

İngilizce Eser
Bryman, A., & Cramer, D. (1997). Quantitative daha analysis with SPSS for Windows: A guide for social scientists. New York: Routledge.

Kitap İçinde Bölüm İngilizce Eser İçerisinde Bölüm
Gülgöz, S. (2005). Five factor theory and NEO-PI-R in Turkey. In J. Allik & R. R. McCrae (Eds.), The five-factor model of personality across cultures (pp. 175-196). Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Türkçe Eser İçerisinde Bölüm
Uysal, Ş. (1971). Metodoloji açısından Türkiye’de yapılan sosyolojik araştırmalar ve bir örnek köy araştırması. N. H. Fişek (Ed.), Türkiye’de sosyal araştırmaların gelişimi içinde (s.139-151). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Makale Türkçe Makale
Bursal, M. ve Yiğit, N. (2012). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının bilgi iletişim teknolojileri (BİT) kullanımı ve materyal tasarımı özyeterlik inanışları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12, 1073-1088.

İngilizce Makale
Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229. doi: 10.1037/0278-6133.24.2.225

Yediden Fazla Yazarlı Makale
Gilbert, D. G., McClarnon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., … Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activation and attention last for more than 31 days and are more severe with stress, dependence, DRD2 A1 allele, and depressive traits. Nicotine and Tobacco Research, 6, 249-267. doi:10.1080/14622200410001676305

Online Edinilmiş Makale
Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index. php/ejap

OnlineFirst Olarak Yayımlanmış Makale
Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in companies. Knowledge Management Research & Practice. Advance online publication. doi:10.1057/palgrave.kmrp.8500141

Tez Ticari Databese’den Alınmış Master Tezi
McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up with an alcoholic mother (Master’s thesis). Available from ProOuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1434728)

Kurumsal Databese’den Alınmış Doktora Tezi
Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher education and continuing education (Doctoral dissertation). Retrieved from http://www.ohiolink.edu/etd/

Web’den Alınmış Doktora Tezi
Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from http://www-static.cc.gatech.edu/-asb/thesis/

DAI’de Özeti Yer Alan Tez
Appelbaum, L. G. (2005). Three studies of human information processing: Texture amplification, motion representation, and figure-ground segregation. Dissertation Abstracts International: Section B. Sciences and Engineering, 65(10), 5428.

ABD Dışında Bir Üniversitede Hazırlanmış Doktora Tezi
Carlbom, P. (2000). Carbody and passengers in rail vehicle dynamics (Doctoral thesis, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden). Retrieved from http:l/urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-3029

Türkçe Tezler
Atkıncı, H. (2001). İlköğretim birinci kademe eğitim programlarının yaratıcı düşünmenin gelişimine etkisi (Yüksek lisans tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Çanakkale). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Aydın, F. (2009). İşbirlikli öğrenme yönteminin 10. sınıf coğrafya dersinde başarıya, tutuma ve motivasyona etkileri (Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sempozyum Temel Gösterim
Contributor, A. A., Contributor, B. B., Contributor, C. C., & Contributor, D. D. (Year, Month). Title of contribution. In E. E. Chairperson (Chair), Title of symposium. Symposium conducted at the meeting of Organization Name, Location.

Sunum veya Poster Sunumu
Presenter, A. A. (Year, Month). Title of paper or poster. Paper or poster session presented at the meeting of Organization Name, Location.

Sempozyumda Katkı
Muellbauer, J. (2007, September). Housing, credit, and consumer expenditure. In S. C. Ludvigson (Chair), Housing and consumer behavior. Symposium conducted at the meeting of the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, WY.

Özeti Online Olarak Edinilmiş Toplantı Sunumu
Liu, S. (2005, May). Defending against business crises with the help of intelligent agent based early warning solutions. Paper presented at the Seventh International Conference on Enterprise Information Systems, Miami, FL. Abstract retrieved from http://www.iceis.org/iceis2005/abstracts_2005.htm

Online Düzenli Yayımlanan Proceeding
Herculano-Houzel, S., Collins, C. E., Wong, P., Kaas, J. H., & Lent, R. (2008). The basic nonuniformity of the cerebral cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105, 12593-12598. doi:10.1073/pnas.0805417105

Kitap Şeklinde Yayımlanan Proceeding
Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. In J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu, & P. Sc- heunders (Eds.), Lecture Notes in Computer Science: Vol. 4678. Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (pp. 97-108). Berlin, Germany: Springer-Verlag. doi:10.1007/978-3-540-74607-2_9

Türkçe Kongre Bildirisi
Pişkin, M. ve Ayas, T. (2005, Eylül). Zorba ve kurban lise öğrencilerinin utangaçlık, içedönüklük, dışadönüklük ve özsaygı değişkenleri bakımından incelenmesi. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde sunulan bildiri, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.